Forma spółki, którą wybraliśmy przy zakładaniu naszej działalności, nie jest dla nas wiążąca na zawsze. Polski Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia się w inną formę spółki praktycznie w dowolnie obrany przez nas sposób. Nakłada jednak na nas pewne procedury, które należy spełnić, aby w pełni dobrze przejść proces przekształcenia. Jeśli myślicie o rozwoju waszej działalności na większą skalę, powinna Was zainteresować forma spółki akcyjnej. W tej publikacji postaram się omówić proces zmiany formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną i wskażę jakie wiążą się z tym wady oraz zalety, tak aby podejmowana przez Was decyzja o przekształceniu, była decyzją w pełni świadomą.

Warunki finansowe

Aby mogło dojść do skutecznego przekształcenia, po stronie Spółki leży spełnienie wymagań związanych z finansami. Jest to między innymi osiągnięcie kapitału zakładowego na poziomie tego wymaganego w spółce akcyjnej, czyli 100.000,00 złotych. Ten kapitał nie może też być niższy niż obecny kapitał Spółki, więc jeśli kapitał spółki przekształcanej wynosi 200.000,00 złotych, to mimo wymogu kapitału w wysokości 100.000,00 złotych dla spółki akcyjnej, musimy zostać przy kapitale na poziomie spółki przekształcanej.

Należy też  zatwierdzić sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata obrotowe. A co w przypadku gdy nasza działalność trwa krócej i nie posiada zatwierdzonych sprawozdań za ostatnie dwa lata obrotowe, gdyż wtedy jeszcze nie istniała? Czy należy czekać aż się one wygenerują? Odpowiedź brzmi „nie”. W przypadku spółek, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 2 lata, składa się sprawozdanie obejmujący cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym. Informacje na temat spółki powinny być jasne dla osób kończących kurs na księgowego.

Najważniejsze- spółka przekształcana, czyli w naszym przypadku spółka z o.o., nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji. Jeśli rozpoczęto proces upadłościowy lub likwidację, nie można już dokonać takiego przekształcenia.

Etapy przekształcenia

Pierwszy etap stanowi sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (art. 556 pkt 1 KSH). Załącznikami do planu przekształcenia są:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
 • projekt statutu spółki przekształconej,
 • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia podlega badaniu, w zakresie poprawności i rzetelności, przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy na wniosek spółki. W związku z tym plan przekształcenia wraz
z załącznikami oraz wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu zarząd spółki składa w sądzie rejestrowym. Po wyznaczeniu biegłego, którego spółka może wskazać we wniosku z imienia
i nazwiska, przystępuje on do badania planu przekształcenia.

Następnie po sporządzeniu przez biegłego opinii, jest konieczne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia- dwukrotnie w odstępnie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż miesiąc przed planowanym powzięciem uchwały. W zawiadomieniu powinny znaleźć się istotne elementy planu przekształcenia i opinia biegłego rewidenta, a załącznikiem do zawiadomienia stanowią projekt uchwały o przekształceniu oraz statutu spółki akcyjnej.

Uchwała o przekształceniu spółki powinna określać:

 • docelowy typ spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • kwotę (nie wyższą niż 10% wartości bilansowej majątku spółki z o.o.) przeznaczoną na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w przekształconej spółce akcyjnej, jeśli sytuacja tego rodzaju ma miejsce,
 • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom (jeżeli statut przewiduje taką możliwość),
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej,
 • zgodę na brzmienie statutu spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej wymaga ujęcia uchwały zgromadzenie wspólników w protokole w formie aktu notarialnego. Aby przekształcenie doszło do skutku, musi opowiedzieć się za nim minimum połowa kapitału zakładowego większością ¾ głosów, chyba że umowa lub statut przewidują surowsze warunki. Jeżeli interesują cię etapy przekształcenia spółki, możesz również sprawdzić,  jakie są zasady dziedziczenia w IKE.

Ostatni etap polega na:

 • złożeniu do sądu rejestrowego wniosku o wpis spółki przekształcanej,
 • ogłoszeniu przekształcenia spółki w MSiG.

Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę z o.o. Do przekształcenia dochodzi z chwilą wpisu spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zyskuje ona nowy numer rejestrowy. Zmianie nie ulegają jednak oznaczenia NIP oraz REGON.

Wady i zalety spółki akcyjnej

Każda forma działalności ma swoje dobre, jak i złe strony. W zależności od formy spółki jaką wybierzemy, będziemy musieli spełnić określone wymagania, ale też niektóre uregulowania prawne mogą być dla nas szczególnie korzystne. Jakie są wady i zalety spółki akcyjnej? Z pewnością ciekawi was odpowiedź na to pytanie. Dla Waszej wygody zebrałam dane porównawcze w prostej tabeli, której głównym celem jest wskazanie najważniejszych zalet oraz wad najbardziej skomplikowanej formy spółki.

Zalety

 • Możliwość zdobycia finansowania poprzez emisje poszczególnych serii akcji
 • Najbardziej zaawansowana forma spółki w polskim ustawodawstwie, znana również za granicą
 • Odpowiedzialność akcjonariuszy do wysokości wykupionych akcji
 • Możliwość wejścia na giełdę – zarówno na Newconnect jak i parkiet główny
 • Akcjonariusze mniejszościowi nie mają realnego wpływu na spółkę
 • Podmiotowość prawna (zaciąganie zobowiązań w imieniu własnym)
 • Możliwość działania na dużą skalę z nastawieniem na duże zyski
 • Możliwość założenia jednoosobowej spółki akcyjnej (z wyłączeniem gdy jedynym akcjonariuszem jest sp. z o.o.)
 • Istnienie tzw. akcji niemych (z wyłączonym prawem głosu)
 • Istnienie akcji uprzywilejowanych, w szczególności co do prawa głosu, dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki
 • Łatwe zbywanie i nabywanie akcji
 • Obecni akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji

Wady

 • Ryzyko utraty pozycji akcjonariusza większościowego oraz rozdrobnionego akcjonariatu
 • Konieczność prowadzenia rejestru akcjonariuszy- koszt utrzymania rejestru oraz wydawania świadectw rejestrowych, wypłaty dywidendy etc.
 • Konieczność prowadzenia strony internetowej jako komunikacji z akcjonariuszami
 • Specyficzny tryb zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • Odpowiedzialność zarządu całym majątkiem, jeśli ponosi on winę w powstałej szkodzie, z roszczenia cywilnego o naprawienie szkody
 • Wypłacanie dywidendy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, jeśli w statucie nie wskazuje się bezpośredniej wpłaty akcjonariuszom
 • Spółka nie może być zawiązana jedynie przez jednoosobową spółkę z o.o.
 • Wysoki kapitał zakładowy 100.000 zł
 • Długi i sformalizowany proces rejestracji oraz likwidacji spółki
 • Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Akcjonariuszy tylko w formie aktu notarialnego- koszty aktów notarialnych
 • Badanie sprawozdania finansowego przez rewidenta

 

Przekształcenie formy działalności spółki jest procesem czasochłonnym i obarczonym wymaganiami ustawowymi, które należy spełnić, aby do przekształcenia doszło. Jednakże jeśli poważnie myślimy o zmianie formy naszej działalności w kierunku spółki akcyjnej, która jest najbardziej rozwiniętą i zaawansowaną spółką w polskim ustawodawstwie, nie będą one dla nas problemem o ile wypracujemy sobie dobry plan działania. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek kroków, warto sprawdzić, jakie umowy są najbardziej korzystne. Należy pamiętać w szczególności o wymaganiach finansowych, a także kolejno realizowanych etapach przekształcenia spółki- w tym zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia. Z pewnością dążenie do rozwoju naszego przedsiębiorstwa może być zrealizowane poprzez przekształcenie w spółkę akcyjną i dzięki temu zebranie odpowiednich środków na rozwój.