947 zł brutto, ile to netto?

 

726.63 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 92.4272 zł
Składka rentowa 14.205 zł
Składka chorobowa 23.2015 zł
Składka zdrowotna 73.54 zł
Zaliczka na podatek 17 zł

688.96 zł
netto (na rękę)

811 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 92.4272 zł
Składka rentowa 14.205 zł
Składka chorobowa 23.2015 zł
Składka zdrowotna 73.54 zł
Zaliczka na podatek 54.67zł

810.632 zł
netto (na rękę)



Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 136.368 zł

770 zł
netto (na rękę)



VAT 23% 177 zł

Umowa o pracę

726.63
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 947 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 947 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 947 = 92.4272 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 947 = 14.205 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 947 = 23.2015 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 129.8337 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 947 - 129.8337 = 817.1663 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 817.1663 * 9% = 73.54 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 817.1663 * 7,75% = 63.33 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 947 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 129.8337 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 947 zł - 129.8337 zł - 111.25 zł = 706 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 706 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (706 * 18%) - 46,33 zł = 80.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 80.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 817.1663 * 7,75 % = 63.33 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 706 zł - 63.33 zł = 17 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 947 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 129.8337 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 73.54 zł

  Zaliczka na podatek - 17 zł

  Wynagrodzenie netto: 947 zł - 129.8337 zł - 73.54 zł -17 zł = 726.63 zł

Umowa zlecenie

688.96
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 92.4272 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.205 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 23.2015 zł
Razem składki ZUS 129.8337 zł
Koszty uzyskania 20% 163.43326 zł
Podstawa opodatkowania 654 zł
Zaliczka na podatek 54.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 63.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 73.54 zł
Kwota netto (na rękę) 688.96 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 811 zł

Umowa o dzieło

810.632
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 947 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 861.77 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 810.632 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 947 zł
Podstawa opodatkowania 473.5 zł
Koszty uzyskania 473.5 zł
Podatek do US 18% 85.23 zł
Kwota netto (na rękę) 861.77 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 947 zł
Podstawa opodatkowania 189.4 zł
Koszty uzyskania 757.6 zł
Podatek do US 18% 136.368 zł
Kwota netto (na rękę) 810.632 zł

Umowa B2B

770
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 947 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 770 Sprawdzenie działania: 770 netto * 23% = 177 (to nasza kwota VAT) 770 netto + 177 VAT = 947 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 947 zł
Podatek VAT 23 % 177
Kwota netto 770 zł

Najciekawsze: