940 zł brutto, ile to netto?

 

726.13 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 91.744 zł
Składka rentowa 14.1 zł
Składka chorobowa 23.03 zł
Składka zdrowotna 73 zł
Zaliczka na podatek 12 zł

683.99 zł
netto (na rękę)

812 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 91.744 zł
Składka rentowa 14.1 zł
Składka chorobowa 23.03 zł
Składka zdrowotna 73 zł
Zaliczka na podatek 54.14zł

812.16 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 127.84 zł

764 zł
netto (na rękę)VAT 23% 176 zł

Umowa o pracę

726.13
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 940 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 940 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 940 = 91.744 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 940 = 14.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 940 = 23.03 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 128.874 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 940 - 128.874 = 811.126 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 811.126 * 9% = 73 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 811.126 * 7,75% = 62.86 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 940 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 128.874 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 940 zł - 128.874 zł - 111.25 zł = 700 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 700 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (700 * 7%) - 46,33 zł = 75.24 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 75.24 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 811.126 * 7,75 % = 62.86 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 700 zł - 62.86 zł = 12 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 940 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 128.874 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 73 zł

  Zaliczka na podatek - 12 zł

  Wynagrodzenie netto: 940 zł - 128.874 zł - 73 zł -12 zł = 726.13 zł

Umowa zlecenie

683.99
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 91.744 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 23.03 zł
Razem składki ZUS 128.874 zł
Koszty uzyskania 20% 162.2252 zł
Podstawa opodatkowania 649 zł
Zaliczka na podatek 54.14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 62.86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 73 zł
Kwota netto (na rękę) 683.99 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 812 zł

Umowa o dzieło

812.16
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 940 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 860.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 812.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 940 zł
Podstawa opodatkowania 470 zł
Koszty uzyskania 470 zł
Podatek do US 17% 79.9 zł
Kwota netto (na rękę) 860.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 940 zł
Podstawa opodatkowania 188 zł
Koszty uzyskania 752 zł
Podatek do US 17% 127.84 zł
Kwota netto (na rękę) 812.16 zł

Umowa B2B

764
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 940 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 764 Sprawdzenie działania: 764 netto * 23% = 176 (to nasza kwota VAT) 764 netto + 176 VAT = 940 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 940 zł
Podatek VAT 23 % 176
Kwota netto 764 zł

  Frazy powiązane:

 • 940 brutto ile to netto
 • 940 zl brutto
 • 940brutto ile netto
 • 940 zl brutto to ile netto
 • 940 zł brutto ile to netto