461 zł brutto, ile to netto?

 

388 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 44.9936 zł
Składka rentowa 6.915 zł
Składka chorobowa 11.2945 zł
Składka zdrowotna 35.8 zł
Zaliczka na podatek -26 zł

335.83 zł
netto (na rękę)

395 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 44.9936 zł
Składka rentowa 6.915 zł
Składka chorobowa 11.2945 zł
Składka zdrowotna 35.8 zł
Zaliczka na podatek 26.17zł

394.616 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 66.384 zł

375 zł
netto (na rękę)VAT 23% 86 zł

Umowa o pracę

388
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 461 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 461 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 461 = 44.9936 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 461 = 6.915 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 461 = 11.2945 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 63.2031 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 461 - 63.2031 = 397.7969 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 397.7969 * 9% = 35.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 397.7969 * 7,75% = 30.83 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 461 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 63.2031 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 461 zł - 63.2031 zł - 111.25 zł = 287 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 287 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (287 * 18%) - 46,33 zł = 5.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 397.7969 * 7,75 % = 30.83 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 287 zł - 30.83 zł = -26 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 461 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 63.2031 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 35.8 zł

  Zaliczka na podatek - -26 zł

  Wynagrodzenie netto: 461 zł - 63.2031 zł - 35.8 zł --26 zł = 388 zł

Umowa zlecenie

335.83
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 44.9936 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 6.915 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 11.2945 zł
Razem składki ZUS 63.2031 zł
Koszty uzyskania 20% 79.55938 zł
Podstawa opodatkowania 318 zł
Zaliczka na podatek 26.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 30.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 35.8 zł
Kwota netto (na rękę) 335.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 395 zł

Umowa o dzieło

394.616
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 461 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 419.51 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 394.616 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 461 zł
Podstawa opodatkowania 230.5 zł
Koszty uzyskania 230.5 zł
Podatek do US 18% 41.49 zł
Kwota netto (na rękę) 419.51 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 461 zł
Podstawa opodatkowania 92.2 zł
Koszty uzyskania 368.8 zł
Podatek do US 18% 66.384 zł
Kwota netto (na rękę) 394.616 zł

Umowa B2B

375
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 461 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 375 Sprawdzenie działania: 375 netto * 23% = 86 (to nasza kwota VAT) 375 netto + 86 VAT = 461 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 461 zł
Podatek VAT 23 % 86
Kwota netto 375 zł

Najciekawsze: