2399 zł brutto, ile to netto?

 

1754.79 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 234.1424 zł
Składka rentowa 35.985 zł
Składka chorobowa 58.7755 zł
Składka zdrowotna 186.31 zł
Zaliczka na podatek 129 zł

1746.22 zł
netto (na rękę)

2073 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 234.1424 zł
Składka rentowa 35.985 zł
Składka chorobowa 58.7755 zł
Składka zdrowotna 186.31 zł
Zaliczka na podatek 137.57zł

2072.736 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 326.264 zł

1950 zł
netto (na rękę)VAT 23% 449 zł

Umowa o pracę

1754.79
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2399 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2399 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2399 = 234.1424 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2399 = 35.985 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2399 = 58.7755 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 328.9029 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2399 - 328.9029 = 2070.0971 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2070.0971 * 9% = 186.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2070.0971 * 7,75% = 160.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2399 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 328.9029 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2399 zł - 328.9029 zł - 111.25 zł = 1959 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1959 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1959 * 7%) - 46,33 zł = 289.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 289.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2070.0971 * 7,75 % = 160.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1959 zł - 160.43 zł = 129 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2399 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 328.9029 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 186.31 zł

  Zaliczka na podatek - 129 zł

  Wynagrodzenie netto: 2399 zł - 328.9029 zł - 186.31 zł -129 zł = 1754.79 zł

Umowa zlecenie

1746.22
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 234.1424 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.985 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.7755 zł
Razem składki ZUS 328.9029 zł
Koszty uzyskania 20% 414.01942 zł
Podstawa opodatkowania 1656 zł
Zaliczka na podatek 137.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 160.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 186.31 zł
Kwota netto (na rękę) 1746.22 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2073 zł

Umowa o dzieło

2072.736
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2399 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2195.085 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2072.736 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2399 zł
Podstawa opodatkowania 1199.5 zł
Koszty uzyskania 1199.5 zł
Podatek do US 17% 203.915 zł
Kwota netto (na rękę) 2195.085 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2399 zł
Podstawa opodatkowania 479.8 zł
Koszty uzyskania 1919.2 zł
Podatek do US 17% 326.264 zł
Kwota netto (na rękę) 2072.736 zł

Umowa B2B

1950
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2399 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1950 Sprawdzenie działania: 1950 netto * 23% = 449 (to nasza kwota VAT) 1950 netto + 449 VAT = 2399 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2399 zł
Podatek VAT 23 % 449
Kwota netto 1950 zł

  Frazy powiązane:

 • 2399 brutto to netto

Najciekawsze: