Właściwa autoprezentacja jest jednym z najważniejszych aspektów, na którym powinna skupić się osoba ubiegająca się o pracę. Nie należy jednak zapominać o tym, że kreowanie własnego wizerunku rozpoczyna się dużo wcześniej niż na rozmowie kwalifikacyjnej. Pierwszym momentem, kiedy pracodawca zaczyna wyrabiać sobie opinię o potencjalnym pracowniku, jest chwila nadejścia aplikacji. Wśród wszystkich dokumentów aplikacyjnych, to właśnie podanie o pracę jest tym, w którym popełniana jest największa ilość błędów.  

Podanie o pracę, co to takiego?

Podanie o pracę jest dokumentem aplikacyjnym, który osoba ubiegająca się o zatrudnienie wysyła w momencie, gdy firma nie prowadzi otwartej rekrutacji. Oznacza to, że pismo nie jest sporządzane w formie odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, a z własnej inicjatywy. Jak każdy dokument aplikacyjny, także podanie o pracę jest pismem oficjalnym i właśnie w takiej formie powinno zostać napisane. Często zdarza się też, że pracodawca wymaga złożenia podania o pracę już po wstępnych rozmowach z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. W takim przypadku podanie stanowi dokument uzupełniający aplikację, jednak jego struktura i treść powinny być takie same, jak w przypadku dokumentu składanego z własnej inicjatywy. Należy pamiętać, że właściwie napisane podanie o pracę ma zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, warto zatem poświęcić trochę czasu na sporządzenie tego dokumentu i przygotować go z najwyższą dbałością i starannością.

Podanie o prace, a list motywacyjny

Bardzo często popełnianym błędem jest utożsamianie podania o pracę z listem motywacyjnym. Tymczasem okazuje się, że dokumenty te są dwoma odrębnymi pismami. Co prawda oba są do siebie podobne, jednak zastępowanie jednego drugim jest ewidentnym błędem, który może przekreślić szansę kandydata na zakwalifikowanie go do dalszego etapu rekrutacji - niekompletna aplikacja nie będzie brana pod uwagę. List motywacyjny wysyłany jest jako odpowiedź na ogłoszenie pracodawcy prowadzącego otwartą rekrutację (warto to zrobić nawet wtedy, gdy nie jest on formalnie wymagany). Dokument ten, w sposób precyzyjny, wymienia nasze osiągnięcia oraz określa powód, z jakiego zdecydowaliśmy się wysłać CV. Podanie o pracę wynika wyłącznie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie stanowi odpowiedzi na ofertę. Często zdarza się, że jesteśmy zainteresowani pracą na określonym stanowisku w firmie, która aktualnie nie prowadzi rekrutacji pracowniczej. W takiej sytuacji to właśnie podanie o pracę jest narzędziem, po które powinniśmy sięgnąć.

Czego należy unikać?

Nie powinno budzić najmniejszych wątpliwości, że wysłanie podania o pracę jest pierwszym krokiem, wykonanym na drodze prowadzącej ku wymarzonemu stanowisku pracy. Dlatego właśnie dokument ten powinien być sporządzony z należytą starannością. Wszelkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne, mogą już na starcie przekreślić szanse kandydata, bowiem na tym etapie pracodawca wyrabia sobie opinię o potencjalnym pracowniku wyłącznie na podstawie nadesłanej aplikacji. Bardzo często zdarza się, że w podaniu o pracę zamieszczany jest niezbyt oficjalny adres poczty e-mail. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, które dopiero wkraczają na wymagający rynek pracy. Należy zdać sobie sprawę z tego, że to co w kręgach towarzyskich może zostać uznane za zabawne, na gruncie formalnym zostanie potraktowane jako nietakt. Warto zatem poświęcić kilka minut na założenie oficjalnej skrzynki mailowej, której adres składał się będzie z imienia i nazwiska kandydata. Należy zadbać o czytelność i właściwy układ pisma. Brak transparentności i ogólny chaos mogą sprawić, że pracodawca z miejsca odrzuci taką aplikację. W przypadku, gdy podanie ma zostać wysłane drogą elektroniczną, warto zadbać o zapisanie pliku w formacie PDF. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, w której w wyniku różnicy w wersji oprogramowania, tekst nie będzie prawidłowo sformatowany.

Wygląd i treść

Każdy dokument wyrażający chęć podjęcia zatrudnienia, powinien zostać sporządzony w formie oficjalnej a podanie o pracę nie jest wyjątkiem od tej reguły. Cały tekst powinien zajmować pół, maksymalnie trzy czwarte strony formatu A4. Pisanie podania o pracę należy rozpocząć od umieszczenia w prawym górnym rogu nazwy miejscowości i daty. Po przeciwnej stronie należy wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Niżej, pod datą i miejscowością, powinny zostać umieszczone dane firmy. Jeżeli kandydatowi znana jest jej struktura, warto zaadresować pismo do konkretnej osoby. Dalsza część dokumentu to już treść właściwa, którą rozpoczynamy nagłówkiem, na który składa się sformułowanie "PODANIE O PRACĘ" - w sposób prosty wyrazi to intencje listu. Treść podania powinna zawierać informację o stanowisku, którego dotyczy nadesłana aplikacja (nie należy o tym zapominać), oraz o kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach kandydata, które kwalifikują go do wykonywania określonych obowiązków. Nie należy wdawać się w szczegóły, te powinny być zawarte w CV. Warto natomiast zamieścić uzasadnienie, dlaczego to właśnie autor nadesłanego listu powinien zostać zatrudniony do pracy na określonym stanowisku. Podanie należy zakończyć zwrotem grzecznościowym, w rodzaju "z poważaniem", "z wyrazami szacunku", oraz podpisem autora. Podsumowując: • nie myl podania o pracę z listem motywacyjnym; • zadbaj o poprawną ortografię, interpunkcję, stylistykę i przejrzystość treści; • pamiętaj o oficjalnej formie pisma i wszystkich elementach jego treści; • podanie zakończ zwrotem grzecznościowym i podpisem.