Każdy nowy rok przynosi pewne zmiany. Dotyczy to również wielu przepisów prawnych, które często wchodzą w życie z dniem pierwszego stycznia. Nie inaczej było w przypadku rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 roku, ustalającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku.

Wzrost płacy

Nowe przepisy stanowią dla pracowników i pracodawców jedną z najważniejszych zmian w 2016 roku. Płaca minimalna została podniesiona o 100 złotych brutto w stosunku do poprzedniej wartości. W 2015 roku wynosiła ona bowiem 1750 złotych brutto, a od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa stawka - 1850 złotych brutto. Podwyżka ta oznacza również wzrost wynagrodzenia dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy. Mogą oni liczyć na 80% nowej wartości, czyli 1480 złotych brutto. Zwiększenie pensji jest także równoznaczne ze zmianą innych świadczeń, których wartość jest zależna od poziomu płacy minimalnej, stanowiącej bazę do ich obliczenia. Wzrostowi ulegają również koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnianiem pracowników, w tym preferencyjne składki ZUS.

Minimalne wynagrodzenie 2016 - części składowe

Należy jednak pamiętać o tym, iż prawodawstwo polskie zakłada, że wysokość wynagrodzenia minimalnego uzależniona jest nie tylko od płacy zasadniczej, ale również od innych składników płacy oraz świadczeń, które wynikają z zawartego stosunku pracy.
Zaliczyć można do nich przede wszystkim:
  • różnego rodzaju dodatki, obejmujące między innymi staż, warunki pracy czy też pełnione funkcje
  • nagrody i premie
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  • kwotę wyrównawczą, która wypłacana jest jeśli z powodu wypadku w pracy lub choroby, nastąpiło obniżenie płacy

Należności niewliczane do minimalnego wynagrodzenia

Ustawodawca określił również, jakie świadczenia nie są brane pod uwagę przy ustalaniu płacy minimalnej. Należą do nich:
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
  • nagrody jubileuszowe
  • odprawy pieniężne z tytułu renty i emerytury

W katalogu świadczeń nieuwzględnianych w płacy minimalnej znajdują się również składniki, które GUS nie zalicza do wynagrodzeń osobowych, takie jak zasiłki chorobowe czy też opłaty za podróże służbowe.