Rodzaj zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem, determinuje prawa i obowiązki zatrudnionego, w znacznym stopniu wpływając na warunki pracy, stabilność zatrudnienia i przysługujące przywileje.

Umowa o pracę to najbardziej pożądana forma zatrudnienia. Zawierana jest między dwiema stronami: pracodawcą i pracownikiem. Jasno określa zakres obowiązków, jakie przyjmuje na siebie zatrudniany, który zobowiązuje się wypełniać je zgodnie z zaleceniem szefa oraz gwarantowane miesięczne wynagrodzenie, jakie za ich wypełnienie, pracodawca wypłaci. Umowa zawierana jest za zgodą dwóch stron.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, na okres próbny lub na zastępstwo. Ta pierwsza daje pracownikowi największą ochronę i stabilność zatrudnienia, wiążąc zatrudnionego z pracodawcą bezterminowo.

Stosunek pracy zawierany w oparciu o umowę o pracę, kodyfikuje prawo pracy, które wyraźnie określa przywileje jakie przysługują pracownikowi i warunki stanowiska pracy, jakie pracodawca powinien zapewnić oraz składki jakie będzie odprowadzał dla zatrudnionego, w tym na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS.

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje określona ilość dni płatnego urlopu w ciągu roku, w zależności od stażu pracy. Wynagrodzenie przysługuje zatrudnionemu również w czasie jego nieobecności spowodowanej chorobą. Pracownik powinien jednak niezwłocznie poinformować przełożonego o przyczynie absencji i dostarczyć usprawiedliwienie w postaci zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni.

Nieobecność spowodowana chorobą skutkuje wypłacaniem 80% stawki wynagrodzenia. Jeżeli powodem był wypadek w pracy lub w drodze do pracy, niezdolny do pracy otrzyma 100% wynagrodzenia.