Nie każdy zdaję sobie sprawę, że wyjazd do pracy za granicę wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji PIT. Sprawdź jak poprawnie wypełnić PIT ZG, aby uniknąć kłopotów.>

PIT ZG, jak wypełnić.

Wyjazd do pracy za granicą, w niektórych przypadkach będzie mógł wiązać się z podjęciem dodatkowych formalności z tytułu rozliczenia dochodów osiągniętych poza granicami Polski w PIT.

W tym celu do deklaracji podatkowej należy dołączyć załącznik ZG, który informuje urząd o wysokości dochodu oraz kraju, z którego pochodzi. Niestety za poprawne uzupełnienie załącznika odpowiada podatnik. Jeśli chcesz wypełnić PIT, najlepiej jest użyć programu do rozliczania podatków dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Możesz także skorzystać z usług biura rachunkowego lub księgowego, które pomogą Ci wypełnić i złożyć PIT 36 ZG online. Ważne jest, aby pamiętać o terminie składania PIT, który wynosi zazwyczaj do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym uzyskano dochód.

 

W jaki sposób, więc należy wypełnić PIT ZG, żeby uniknąć korekty?

Po pierwsze należy ustalić, którą metodę unikania podwójnego podatku należy zastosować przy obliczaniu dochodu z zagranicy. W tym momencie wyróżnia się dwie metody:

  • metoda wyłączenia z progresji.
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Wybór metody zależy od umowy, jaką zawarła Polska z danym Państwem. W przypadku braku takiej umowy zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia.

 

Metoda wyłączenia z progresji.

Dochody rozliczone tą metodą nie są opodatkowane, jednak mają wpływ na wysokość stopy procentowej podatku. Oznacza to, że posiadając tylko dochód z tytułu pracy za granicą nie musimy się obawiać dopłaty z tytułu PIT, niestety na zwrot również nie ma realnej szansy, deklaracja powinna wyjść na zero.

W przypadku gdy podatnik osiągnął dochód zarówno w kraju, jak i za granicą, dochód zagraniczny będzie mieć wpływ na podwyższenie stawku podatku płaconego od polskich źródeł przychodów, co może przełożyć się na niższy zwrot z tytułu podatku dochodowego.

Z tego powodu też, jeśli nie wykaże się w pierwotnej deklaracji dochodów zagranicznych w załączniku PIT 36 ZG, po sporządzeniu korekty może się okazać, że zwrot podatku był wyższy niż powinien i różnicę niestety trzeba będzie zwrócić fiskusowi.

 

Metoda proporcjonalnego odliczenia.

Dochody rozliczone tę metodą są opodatkowane w Polsce, jednak od kwoty podatku należy odjąć podatek, który został już zapłacony za granicą. Do tego przysługuje nam ulga abolitacyjna, od 1 stycznia 2021 roku kwota podlegająca odliczeniu od podatku jest limitowana do wysokości 1360 zł.

W przypadku gdy podatek zapłacony za granicą jest mniejszy, niż ten, który podatnik musiałby odprowadzić w Polsce, osiągając te same dochody wówczas powstaje niedopłata z tytułu podatku PIT, nawet, wtedy gdy podatnik fizycznie nie pracował w Polsce. Jeśli podatek za pracę za granicą jest wyższy, niż ten, który przypadałby w Polsce, deklaracja powinna wyjść na „zero”.

 

Sposób obliczania dochodu z zagranicy.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dochód z zagranicy należy pomniejszyć o 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za każdy dzień pobytu za granicą, kiedy podatnik pozostawał w stosunku służbowym. Wysokość diet odpowiadających krajowi świadczenia pracy określona jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Tak pomniejszone przychody należy przeliczyć na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Od tak obliczonego przychodu odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów.