Wkłady do działania spółki kapitałowej są niezbędne. Mogą być jednak różne, nie tylko w kwestii wysokości, ale również swojej formy materialnej. Bywają pieniężne i niepieniężne, i o tych drugich warto wspomnieć szerzej.

Co to jest aport?

Pod nazwą „aport” kryje się niepieniężny wkład, będący świadczeniem, które wspólnik wnosi do spółki. Wniesienie aportu jest równoznaczne z otrzymaniem udziałów w spółce, o określonej, równej wartości aportu, wysokości. Sytuację tę reguluje artykuł 158 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Aport może pokrywać całość udziałów wspólnika albo częściowo, reszta może zostać pokryta poprzez wpłacenie środków pieniężnych. Wysokość aportów powinna być określona już w umowie spółki albo w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Oznajmienie, że wnosi się aport nie jest wiążące i nie można złożyć takiej ustnej deklaracji ani napisać takiego zdania na kartce uznając, że to wystarczy. W umowie lub uchwale poza faktem wniesienia aportu musi być podana jego forma oraz wysokość.

Nie ma możliwości, żeby wspólnik otrzymał udziały w kapitale zakładowym bez wniesienia wkładu do spółki. Może jedynie wybrać czy będą to pieniądze, czy aport (np. samochody, komputery, nieruchomości, praw autorskie itp.) o określonej wartości i możliwe do spieniężenia.

Aport – czym może być?

Jak już ustaliliśmy aport to wkład niepieniężny, który wspólnik może wnieść do firmy. To oznacza, że mogą się pod tym kryć inne elementy, nie będące środkami finansowymi. Muszą one posiadać następujące cechy:

  • mieć wartość ekonomiczną,

  • być zbywalne,

  • być ujęte jako aktywa w bilansie spółki.

Jednocześnie aportem wniesionym do przedsiębiorstwa są środki trwałe, jak i wartości prawne i niematerialne. Aportem mogą być także prawa autorskie albo patenty, które także można zbywać, jak również które same w sobie stanowią istotną wartość dla spółki i jej rozwoju.

Jednocześnie warto pamiętać, że aport w formie prawnej oraz niematerialnej jest wyceniany inaczej, niż pozostałe składniki majątkowe spółki.

Wycena aportu w spółce

Wpisanie aportu do umowy lub uchwały to jeszcze nie wszystko. Konieczne jest wycenienie wkładów niepieniężnych. Wyceny tej wspólnicy dokonują samodzielnie, nie jest wymagane korzystanie z pomocy, np. biegłego. Biegły rewident niezbędny jest przy wycenie jedynie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie oznacza to jednak, że wniesiony aport nie może być wyceniony przez biegłego. Gdy wspólnicy czują, że mogliby zawyżyć jego wysokość, wówczas powołanie biegłego jest jak najbardziej wskazane.

Wartość aportów powinna być podana w umowie bardzo precyzyjnie. Trzeba zaznaczyć liczbę aportów, wartość nominalną udziałów uzyskanych w zamian za nie. Istotne jest również podkreślenie wartości zbywczej aportu, czyli cenę, za jaką mogłyby być sprzedane. Dotyczy to ceny na dzień sporządzania uchwały albo umowy.

Opodatkowanie a aport

Aport posiada konkretną wartość, to niepokoi wspólników, z uwagi na możliwe opodatkowanie. Wnoszone udziały niepieniężne są neutralne podatkowo dla spółki, która je przyjmuje. Nie są zaliczane do przychodów tworzących ani powiększających kapitał, co ma swoje poparcie w ustawie o podatku dochodowym art. 12 ust. 4 pkt 4. Oznacza to po prostu, że aport wniesiony jako element składniku majątkowego nie zostanie przez spółkę opodatkowany.

Z opodatkowaniem musi zmierzyć się udziałowiec, który wnosi aport w zamian za udziały. Będzie on musiał rozliczyć przychód o nominalnej wartości udziałów.

źródło: https://fabrykakreatywna.com/zasady-wyceny-wkladu-niepienieznego-w-spolke/