Podstawowym problemem tak zwanych umów zlecenie była niemożność ich prawidłowego oskładkowania na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powstały przepisy, które od 1 stycznia 2016 roku sytuację tę zmieniły.

Sytuacja prawna przed 2016 rokiem

Według poprzednich przepisów, osoba realizująca więcej niż jedną umowę zlecenie, mogła liczyć na odprowadzania składek ZUS w ramach tylko jednej z nich. Pozostałe obłożone były jedynie obowiązkiem odprowadzania składek zdrowotnych. W jaki sposób umowa ta była wybierana? Teoretycznie wyboru mogliśmy dokonać sami, jednak w praktyce pracodawcy częściej korzystali z z przepisu, według którego oskładkowaniu podlegała umowa zawarta najwcześniej. Przepisy nie określały żadnych warunków związanych z minimalną kwotą umowy, od jakiej powinny być odprowadzane składki, dlatego pracodawcy bardzo często w sposób celowy zawierali z pracownikami kilka umów o różnej wartości. Ta najniższa zawierana była najwcześniej i to na jej podstawie płacone był składki ZUS. W efekcie, pracodawca oszczędzał, natomiast pracownik liczyć mógł jedynie na minimalne świadczenia.

Składki ZUS od umów zlecenie - jak sytuacja wygląda w 2016 roku?

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku tę trudną sytuację korygują. W tej chwili obowiązek oskładkowania dotyczyć będzie wszystkich umów aż do momentu uzyskania kwoty minimalnego wynagrodzenia przypadającego na konkretny miesiąc. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 złotych brutto, co oznacza, że od wszystkich umów zlecenie przed osiągnięciem tego pułapu wynagrodzenia pobierana będzie ta sama składka ZUS. Omawiane przepisy sprawiają także, iż obowiązek odprowadzania składek będą mieli wszyscy pracodawcy zatrudniający konkretnego pracownika. Będą oni mogli zwolnić się z tego obowiązku jedynie w przypadku przedstawienia stosownych dokumentów (przed 2016 rokiem wymagane było jedynie oświadczenie).

Zmiany dotyczące przedsiębiorców realizujących umowy zlecenie

Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż zmiany w przepisach dotkną także tych przedsiębiorców, którzy, oprócz swojej działalności (dotyczy jedynie sektora pozarolniczego), realizują także umowy zlecenie. Do tej pory ze wszystkich umów zlecenie niezwiązanych z profilem prowadzonej działalności odprowadzane były jedynie składki zdrowotne. Od początku tego roku, składki ZUS będą od nich odprowadzane w sytuacji, jeżeli zysk z umów zlecenie wyniesie przynajmniej 60 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pułap ten nie zostanie przekroczony, składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.