Każdy przedsiębiorca, z racji prowadzenia działalności gospodarczej (niezależnie od jej charakteru, ani liczby zatrudnianych w jej ramach pracowników), zobowiązany jest do spełnienia wielu ciążących na nim obowiązków o charakterze finansowym. Ich niedopełnienie prowadzić może bowiem miedzy innymi do nałożenia przez odpowiednie organy państwowe dotkliwych kar finansowych. Jedną z podstawowych czynności obligatoryjnych przedsiębiorcy jest opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowe informacje

Na wysokość składek ZUS przedsiębiorcy wpływa przede wszystkim przeciętne oraz minimalne wynagrodzenie za pracę. W obu przypadkach wartości te od 1 stycznia 2016 roku zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego, przez co wzrostowi uległa również wysokość składek przedsiębiorcy uiszczana na rzecz ZUS. Obligatoryjny charakter zobowiązań sprawia, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Ustawodawca dobrowolność przewidział jedynie w zakresie regulowania składki chorobowej.

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2016 roku

Składki ZUS naliczane są według przyjętej podstawy, którą jest prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenia. W 2016 roku wynosić będzie ono 4055 złotych. Z tej kwoty wyliczane jest 60%, na podstawie którego określa się wielkość składki. W tym roku podstawą do jej naliczania będzie więc kwota 2433 złotych. Zgodnie z tymi danymi, kwoty stawek za poszczególne składki będą wyglądać następująco: 474,92 zł - składka emerytalna, 194,64 zł - składka rentowa, 59,61 zł - składka chorobowa, 43,79 zł - składka wypadkowa, [wp_ad_camp_1] Wszystkie te kwoty składają się na ogólne składki na ubezpieczenia społeczne, które w sumie wynoszą 772,96 zł. Warto pamiętać o tym, iż obecnie nie są nam znane dokładne wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki standardowe. Będziemy je znali dopiero w drugiej połowie stycznia. To samo tyczy się wysokości stawki preferencyjne. Dlaczego dopiero w drugiej połowie stycznia? Ponieważ nie zostały jeszcze opublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie wielkości wynagrodzenia za IV kwartał 2015 rok. Dane te stanowią podstawę do obliczania składki zdrowotnej.

Warunki preferencyjne

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z tak zwanego małego ZUSu. Jest to okres obejmujący pełne 24 miesiące, w trakcie których przedsiębiorca uiszcza preferencyjne składki społeczne. Podstawę do ich obliczenia stanowi 30% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku - w 2016 będzie to zatem kwota 550 złotych, zgodnie z nową stawką wynagrodzenia minimalnego, obowiązującą od 1 stycznia i wynoszącą 1850 złotych brutto. Wysokość poszczególnych opłat na preferencyjnych warunkach w 2016 roku wyniesie: 108,34 zł - składka emerytalna, 44,40 zł - składka rentowa, 13,60 zł - składka chorobowa, 9,99 zł - składka wypadkowa. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do uiszczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty 176,33 złotych, a bez ubezpieczenia chorobowego 162,73.