Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży mieszkania ze spadku. Aktualnie jest to o wiele łatwiejsze niż w poprzednich latach. Jakie formalności należy spełnić, aby sprzedać nieruchomość jako spadkobierca? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Spadkobiercy

Na początku bardzo ważne jest ustalenie spadkobierców, czyli osób które mają prawo do majątku po zmarłej osobie. Aby rozporządzać daną nieruchomością, musimy być jej pełnoprawnym właścicielem. Jak ustala się spadkobierców? Możliwe są dwa sposoby.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Pierwszym sposobem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W nim są wyszczególnione udziały każdego spadkobiercy w spadku. Jest to możliwe tylko u notariusza, gdzie warunkiem koniecznym jest obecność wszystkich spadkobierców. Muszą być oni zgodni co do udziałów każdego. Następnie sporządzony akt umieszcza się w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej. Akt jest tak samo prawomocny jak postanowienie sądu.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Drugim sposobem jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Ta metoda jest używana podczas konfliktu spadkobierców dotyczącego ilości udziałów w spadku oraz kto jest spadkobiercą.

Zobacz więcej informacji na temat sprzedaży mieszkania ze spadku: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-spadkowe/sprzedaz-mieszkania-ze-spadku/

Podatek od sprzedaży

Jeśli już znamy osoby, które są spadkobiercami i jest to prawomocnie orzeczone przez sąd lub aktem poświadczenia dziedziczenia - możemy przystąpić do pełnego zarządzania swoim majątkiem.

Każda sprzedaż nieruchomości wiąże się z odprowadzeniem podatku. Jednak w niektórych przypadkach jest możliwe uniknięcie tej opłaty. Jest to możliwe podczas korzystania z ulgi mieszkaniowej. Aby z niej skorzystać należy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego, gdzie wykażemy, iż pieniądze ze sprzedaży mieszkania ze spadku będą przeznaczone na cele mieszkaniowe np. rozbudowę domu, kupno innej nieruchomości czy spłata kredytu hipotetycznego. Innymi celami mieszkaniowymi są także przebudowa, remont własnego budynku lub kupno gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Udokumentowaniem celu mieszkaniowego są faktury, umowy czy dokumenty administracyjne.

Jeśli sprzedamy mieszkanie ze spadku - konieczne jest opłacenie podatku o wysokości 19% w przeciągu 5 lat od daty sprzedaży. Otrzymanie spadku wiąże się także odprowadzeniem podatku od spadku oraz podatku dochodowego. Wyjątkiem są osoby, które należą do grupy zerowej - są to najbliższe osoby spadkodawcy, czyli:

  • mąż,
  • żona,
  • dziecko,
  • matka,
  • ojciec,
  • rodzice adopcyjni.

Darowizna

Poza dziedziczeniem mieszkania ze spadku, istnieje możliwość otrzymania go w darowiźnie. W takim przypadku nie występuje konieczność opłacenia podatku od takiej nieruchomości, jeśli od momentu nabycia do sprzedaży upłynęło 5 lat.

Co zrobić by sprzedać mieszkanie otrzymanego w darowiźnie?

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie musimy przedstawić potwierdzenie zapłaty podatku od nabycia spadku, zaświadczenie potwierdzające brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec spółdzielni mieszkaniowej, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców z odziedziczonego mieszkania.

Sprzedaż mieszkania ze spadku - podsumowanie

Aby sprzedać mieszkanie ze spadku, pierwszą rzeczą jest ustalenie spadkobierców i obowiązek opłacenia podatku od spadku i podatku dochodowego. Następnie gdy stajemy się właścicielami, sprzedajemy nieruchomość i musimy odprowadzić podatek. Z podatku możemy zostać zwolnieni, jeśli w Urzędzie skarbowym przedstawimy dokumenty poświadczające o przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedaży spadku na rzecz innego celu mieszkaniowego.