Poproszę o informację według jakich zasad i z jakich składników należy naliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który w okresie wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz premię zmienną uzależnioną od wyników sprzedaży.

Za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak wynagrodzenie za urlop.

Istotą stosunku pracy jest z jednej strony zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a z drugiej zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W razie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik w czasie biegu okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wykonywać pracę, chyba że pracodawca zwolni go z tego obowiązku.

Zwolnienie od pracy w okresie wypowiedzenia – jednostronnie, za wynagrodzeniem

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia następuje w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, nie wymaga więc zgody pracownika. Pracownikowi za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie.

Obliczenie wynagrodzenia pracownika

Do ustalenia wynagrodzenia pracownika stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli wysokość tych składników wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w dłuższym okresie, ale nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli więc pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz premię zmienną uzależnioną od wyników sprzedaży, to przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia należy uwzględnić wynagrodzenie w stawce miesięcznej oraz premię w średniej wysokości z okresu 3 miesięcy poprzedzających zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Przykład
Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne 4.000 zł i zmienną premię uzależnioną od wyników sprzedaży. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, w listopadzie 2020 r. pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W trzech miesiącach poprzedzających zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracownik otrzymał premie w wysokości: w sierpniu: 800 zł (160 godz.), we wrześniu: 650 zł (176 godz.), w październiku: 400 zł (176 godz.).
Obliczenie wysokości wynagrodzenia:

  • 800 zł + 650 zł + 400 zł = 1.850 zł,
  • 1.850 zł : 512 godz. = 3,61 zł,
  • 3,61 zł × 160 godz. (wymiar czasu pracy w listopadzie 2020 r.) = 577,60 zł.

Wynagrodzenie za listopad 2020 r.: 4.000 zł + 577,60 zł = 4.577,60 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 362 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
  • § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 927),
  • § 7, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
specjalista w zakresie prawa pracy