Darowizna pozwala na przekazanie obdarowanemu określonego majątku przez darczyńcę. Jak należy zawrzeć umowę darowizny?


Przekazanie komuś majątku w postaci ruchomości lub nieruchomości, a także praw niemajątkowych powinno być odpowiednio udokumentowane. Gdy przekazanie to jest nieodpłatne, wówczas zawiera się umowę darowizny. Co do zasady, miejscem właściwym do jej podpisania jest kancelaria notarialna, ale w określonych przypadkach można zawrzeć ją także bez udziału notariusza.

Czym jest darowizna?

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej, która dokładnie opisana jest w polskich przepisach Prawa cywilnego. Zgodnie z prawem, darowizna ma na celu nieodpłatne przekazanie (przysporzenie) obdarowanemu korzyści z majątku darczyńcy. Na skutek umowy darowizny dochodzi do wzbogacenia się obdarowanego.

W darowiźnie biorą udział:

  • darczyńca – to osoba dysponująca majątkiem, która chce go przekazać innej osobie albo osobom
  • obdarowany – jest stroną, na rzecz której dokonuje się darowizny, przy czym jeden darczyńca może przekazać majątek wielu obdarowanym

Co może stać się przedmiotem darowizny?

Przedmiot darowizny może mieć różne postaci. Najczęściej w darowiźnie przekazywane są prawa majątkowe, ale również mogą być to prawa nieposiadające wartości majątkowych.

Przykładowe przedmioty darowizny:

  • dom jednorodzinny
  • mieszkanie
  • grunty
  • samochód
  • dzieła sztuki
  • akcje w spółkach
  • pieniądze

Darowizna musi być nieodpłatna

Przepisy prawa dokładnie wskazują, że w przypadku umowy darowizny kluczowym jej elementem jest jej nieodpłatność, co potwierdzi także każdy notariusz.

Gdyby darczyńca chciał otrzymać za przedmiot darowizny pieniądze, wówczas nie byłoby mowy o umowie darowizny, ale o umowie sprzedaży.

Jak należy zawrzeć umowę darowizny?

Umowa darowizny musi posiadać określoną formę, ponieważ w przeciwnym przypadku może nie być ważna.

Co do zasady, zaleca się, aby miejscem sygnowania umowy darowizny była kancelaria notarialna. Umowa ma wówczas formę aktu notarialnego. W podpisywaniu umowy uczestniczy wtedy notariusz. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją sytuacje, gdy nie ma konieczności dochowania formy aktu notarialnego umowy darowizny.

Generalnie, umowa darowizny bez aktu notarialnego staje się ważna wtedy, gdy przyrzeczone w niej świadczenie zostało spełnione. Należy jednak pamiętać o tym, że nie dotyczy to każdego przedmiotu darowizny. Przykładem są tutaj nieruchomości, gdy konieczne jest spisanie aktu notarialnego.

Gdy mowa darowizny nieruchomości zostanie zapisana w domu, na zwykłej kartce papieru, czyli nie będzie ona zawarta u notariusza, w takim przypadku nie będzie ona ważna i na gruncie prawa do darowizny wtedy nie dojdzie.

Warto zawrzeć umowę darowizny u notariusza

Zatem w określonych przypadkach umowa darowizny nie musi być zawierana w kancelarii notarialnej. Należy jednak zaznaczyć, że jest to zdecydowanie najlepsza i rekomendowana forma takiej umowy.

Notariusz zadba wówczas o to, aby umowa darowizny była spisana zgodnie z przepisami prawa i zwierała wszystkie odpowiednie elementy. Także może on doradzić swoim klientom w sprawach dotyczących darowizny. Notariusz może ponadto obliczyć koszty podatku od darowizny. Podatek ten jest płacony wtedy, gdy darowiznę otrzymują osoby spoza najbliższego kręgu rodziny.

Podsumowując, notariusz nie jest niezbędny, aby wykonać darowiznę. W określonych przypadkach kancelaria notarialna jest niezbędna, aby taka umowa mogła posiadać skutki prawne. Dotyczy to w szczególności darowizny nieruchomości.

Artykuł inspirowany informacjami zawartymi na tej stronie.