Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego zajmujący się organizacją transakcji instrumentami finansowymi o terminie zwrotu dłuższym niż rok. Wśród nich największe znaczenie mają papiery wartościowe czyli dokumenty określające prawo majątkowe właściciela – np. udział w spółce.

Do najpopularniejszych papierów wartościowych zaliczamy akcje, obligacje, bony skarbowe oraz prawa do papierów wartościowych. Na rynku kapitałowym można także zawierać transakcje na tzw. Instrumentach pochodnych, których omówieniem zajmiemy się w dalszej części.

Transakcje na rynku papierów wartościowych można zawierać na rynku pierwotnym (sprzedawcą są podmioty – skarb państwa, spółki akcyjne) oraz na rynku wtórnym: giełdowym lub pozagiełdowym.

Na rynku pierwotnym nabywasz papiery od emitenta, bezpośrednio finansując jego działalność i rozwój. Możesz potem sprzedać te udziały na rynku wtórnym, o ile znajdują się już one w obrocie. To właśnie rynek wtórny jest rynkiem, na którym możemy swobodnie nabywać i sprzedawać papiery innym inwestorom. W przypadku rynku wtórnego główną instytucją jest Giełda Papierów Wartościowych.

Instytucje Rynku Kapitałowego

Komisja Nadzoru Finansowego – organ sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz podmiotami działającymi na tym rynku takimi jak banki, firmy i fundusze inwestycyjne, emitenci oraz  spółki prowadzące rynek regulowany. Do głównych zadań KNF należy nadzór nad działalnością podmiotów, podejmowanie działań mających na celu regulowanie działania rynku kapitałowego oraz edukację i informowanie uczestników tego rynku.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – spółka, będąca działem Giełdy, która zajmuje się prowadzeniem depozytu papierów wartościowych, rejestracją instrumentów finansowych, rozliczaniem transakcji, zawieranych na rynku i dokonywaniem rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych, związanych z tymi transakcjami.

Giełda Papierów Wartościowych -  spółka, która jest najważniejszą częścią rynku kapitałowego. Do jej zadań należy organizacja publicznego obrotu instrumentami finansowymi, skupianie w jednym miejscu i czasie ofert kupna i sprzedaży, upowszechnianie tych informacji , wyznaczanie kursów i realizacja transakcji. Czuwa też nad bezpieczeństwem i sprawnością przeprowadzanych transakcji.

Dodatkowo organizuje także rynek pozagiełdowy poprzez rynek alternatywnego obrotu – New Connect, oraz rynek obligacji Catalyst.

Domy Maklerskie – firmy inwestycyjne prowadzące działalność, polegającą na przyjmowaniu, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i pieniężnych oraz rejestracji instrumentów finansowych, zarządzaniu portfelami, doradztwie inwestycyjnym oraz oferowaniu instrumentów finansowych.

Współautorem publikacji jest MonitorFX.pl - największy portal na temat rynku walutowego w Polsce.