Kwiecień 2023 roku zaowocował w kolejne zmiany w Kodeksie pracy. Cześć z nich dotyczy wynagrodzenia za pracę. Sprawdź, co musisz wiedzieć jako pracodawca lub pracownik.

4 najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. dotyczące wynagrodzeń

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

W 2023 czeka nas pierwszy w historii dwukrotny wzrost płacy minimalnej. Zmiana ma oczywiście związek z wysoką inflacją. Od 1 stycznia 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona na poziomie 3490 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych wynosi 22,80 zł. To zmiana o odpowiednio 480 zł i 3,10 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Od 1 lipca 2023 roku pensja minimalna zostanie znowu podniesiona, tym razem do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 23,50 zł. W porównaniu do roku 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie więc o 590 zł. W przypadku minimalnej stawki godzinowej będzie to wzrost o 3,80 zł.

Wzrost składek ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wiąże się z podwyższeniem składki ZUS odprowadzanej od wynagrodzenia pracownika. W 2023 roku składka ZUS wynosi 1418,48 zł, co oznacza wzrost o 207,20 zł w porównaniu do roku ubiegłego (w 2022 roku składka wynosiła 1211,28 zł).

Zmiana współczynnika ekwiwalentu urlopowego

W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę pracownikowi przysługuje prawo do odebrania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Należną kwotę wylicza się na podstawie współczynnika, którego wysokość jest uzależniona od liczby dni w roku kalendarzowym, a także przypadających na dany rok dni wolnych od pracy. W 2023 roku wynosi on 20,83. Zmiana współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy odbywa się co roku.

Uwaga! Nawet jeśli pracodawca wypłaca ekwiwalent za poprzednie lata, to jest zobowiązany do wyliczenia go na postawie współczynnika obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Wzrost stawek diety z tytułu podróży służbowych krajowych

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która przebywa w podróży służbowej dłużej niż 8 godzin, ma prawo do diety pracowniczej. Znowelizowany Kodeks pracy 2023 przewiduje również zmianę stawek diety dla pracowników z tytułu podróży służbowych krajowych. W 2022 roku pracodawca musiał wypłacić pracownikowi 38 zł za każdy dzień w podróży służbowej. W 2023 roku dieta pracownicza wzrosła o 7 zł, co oznacza, że obecnie wynosi 45 zł. Diety za podróż służbową zagraniczną pozostają na tym samym poziomie.

Zmiany w Kodeksie pracy 2023 – kogo obejmują?

Kodeks pracy to dokument, który reguluje prawa i obowiązków pracodawców i pracowników związanych stosunkiem pracy. Oznacza to, że zmiany dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru. Wyjątkiem są zmiany dotyczące minimalnej stawki godzinowej, które dotyczą osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie).