Podstawową funkcją każdego biura rachunkowego jest realizacja usług księgowych. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych to praca niezwykle odpowiedzialna i skomplikowana. Nawet niewielki błąd może doprowadzić do poważnych reperkusji w danym przedsiębiorstwie.

Księgowanie - co to jest?

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w obrębie kont księgowych to dosyć szerokie pojęcie. Poniżej przedstawiamy podstawowe rodzaje usług specjalistycznych, które mieszczą się w tym zakresie prowadzonej działalności gospodarczej biura rachunkowego.

  1. Sporządzanie polityki rachunkowości oraz planu kont - ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych powinna rozpocząć się od... planowania pracy. Ten prosty termin obejmuje sporządzenie zakładowego planu kont i dostosowanie go do specyfikacji danego przedsiębiorstwa i jego formy prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - czynność ta polega na typowym ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych, wchodzących w skład sporządzonego wcześniej zakładowego planu kont. Co ważne - księgowanie zdarzeń gospodarczych musi odbywać się z uszanowaniem wszelkich regulacji prawnych, jak i samych zasad księgowania, które są stałe i niezmienne.
  3. Sporządzanie sprawozdań finansowych - kolejną usługą realizowaną w ramach usług księgowych, jest sporządzanie sprawozdań. Z reguły są one sporządzane na zakończenie okresu obrachunkowego, czyli w większości przypadków na koniec każdego roku. W ramach sprawozdania finansowego sporządzany jest między innymi rachunek zysków i strat, a także bilans przedsiębiorstwa.
  4. Sporządzanie analiz finansowych - przez analizy finansowe rozumiemy w głównej mierze wszelkie informacje dotyczące przepływającego przez naszą firmę kapitału. Dotyczy to przede wszystkim współczynników finansowych, które informują nas w głównej mierze o wypłacalności naszego przedsiębiorstwa, stosunku poszczególnych form kapitału względem siebie itd. W analizach finansowych ogromną rolę odgrywają szeroko rozumiane statystyki, które są bardzo pomocne w planowaniu dalszej ekspansji naszego przedsiębiorstwa na rynku.
  5. Przygotowywanie raportów na giełdę - realizując usługi księgowe, biuro rachunkowe Poznań musi również uwzględnić raporty giełdowe (o ile obsługiwane przedsiębiorstwo znajduje się na giełdzie). W oparciu o nie inwestorzy będą dokonywali decyzji o lokowaniu kapitału w nasze akcje.
  6. Sporządzanie ewidencji podatkowych - biura rachunkowe Poznań winny w ramach realizacji usług księgowych, ewidencjonować na kontach zakładowego planu kont również wszelkie rozliczenia podatkowe. Dotyczy to zarówno VAT-u naliczonego i należnego, jak też końcowego rozliczenia podatku należnego i naliczonego. W ramach ewidencji podatkowej, mieści się również ewidencja wszystkich innych form podatku, jakie przedsiębiorstwo ma do zapłacenia.
  7. Wewnętrzna kontrola - biuro rachunkowe Poznań świadczące usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych powinny co jakiś czas (najlepiej co okres rozliczeniowy) sprawdzać ewidencję wprowadzaną przez swoich pracowników do konkretnych kont księgowych. Dzięki temu wszelkie ewentualne nieścisłości zostaną od razu wykryte i naprawione. W ten sposób uniknie się znacznie większych problemów, które mogłyby się pojawić, np podczas trwania kontroli skarbowej.
  8. Reprezentowanie obsługiwanego przedsiębiorstwa przed organami kontrolnymi. Realizacja usług księgowych to nie tylko księgowanie na kontach, ale także branie odpowiedzialności za swoją pracę. Każde biuro rachunkowe Poznań powinno reprezentować swoich Klientów w sprawach związanych, np z kontrolami skarbowymi. Co ważne - ewentualne nieścisłości powinny być od razu pokrywane przez biuro rachunkowe, o ile to właśnie ono jest odpowiedzialne za ich powstanie.
  9. Realizacja szeroko pojętych usług księgowych to proces bardzo złożony i wieloetapowy. Wymaga on sporego doświadczenia i dużych umiejętności zwłaszcza, jeśli prowadzimy tą usługę na rzecz dużego i znanego przedsiębiorstwa.