954 zł brutto, ile to netto?

 

736.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 93.1104 zł
Składka rentowa 14.31 zł
Składka chorobowa 23.373 zł
Składka zdrowotna 74.09 zł
Zaliczka na podatek 13 zł

693.92 zł
netto (na rękę)

824 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 93.1104 zł
Składka rentowa 14.31 zł
Składka chorobowa 23.373 zł
Składka zdrowotna 74.09 zł
Zaliczka na podatek 55.2zł

824.256 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 129.744 zł

776 zł
netto (na rękę)VAT 23% 178 zł

Umowa o pracę

736.12
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 954 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 954 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 954 = 93.1104 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 954 = 14.31 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 954 = 23.373 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 130.7934 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 954 - 130.7934 = 823.2066 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 823.2066 * 9% = 74.09 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 823.2066 * 7,75% = 63.8 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 954 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 130.7934 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 954 zł - 130.7934 zł - 111.25 zł = 712 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 712 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (712 * 7%) - 46,33 zł = 77.28 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 77.28 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 823.2066 * 7,75 % = 63.8 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 712 zł - 63.8 zł = 13 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 954 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 130.7934 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 74.09 zł

  Zaliczka na podatek - 13 zł

  Wynagrodzenie netto: 954 zł - 130.7934 zł - 74.09 zł -13 zł = 736.12 zł

Umowa zlecenie

693.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 93.1104 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 14.31 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 23.373 zł
Razem składki ZUS 130.7934 zł
Koszty uzyskania 20% 164.64132 zł
Podstawa opodatkowania 659 zł
Zaliczka na podatek 55.2 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 63.8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 74.09 zł
Kwota netto (na rękę) 693.92 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 824 zł

Umowa o dzieło

824.256
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 954 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 872.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 824.256 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 954 zł
Podstawa opodatkowania 477 zł
Koszty uzyskania 477 zł
Podatek do US 17% 81.09 zł
Kwota netto (na rękę) 872.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 954 zł
Podstawa opodatkowania 190.8 zł
Koszty uzyskania 763.2 zł
Podatek do US 17% 129.744 zł
Kwota netto (na rękę) 824.256 zł

Umowa B2B

776
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 954 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 776 Sprawdzenie działania: 776 netto * 23% = 178 (to nasza kwota VAT) 776 netto + 178 VAT = 954 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 954 zł
Podatek VAT 23 % 178
Kwota netto 776 zł

  Frazy powiązane:

 • 954 BRUTTO

Najciekawsze: