715 zł brutto, ile to netto?

 

567.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 69.784 zł
Składka rentowa 10.725 zł
Składka chorobowa 17.5175 zł
Składka zdrowotna 55.53 zł
Zaliczka na podatek -6 zł

520.26 zł
netto (na rękę)

618 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 69.784 zł
Składka rentowa 10.725 zł
Składka chorobowa 17.5175 zł
Składka zdrowotna 55.53 zł
Zaliczka na podatek 41.18zł

617.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 97.24 zł

581 zł
netto (na rękę)VAT 23% 134 zł

Umowa o pracę

567.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 715 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 715 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 715 = 69.784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 715 = 10.725 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 715 = 17.5175 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 98.0265 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 715 - 98.0265 = 616.9735 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 616.9735 * 9% = 55.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 616.9735 * 7,75% = 47.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 715 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 98.0265 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 715 zł - 98.0265 zł - 111.25 zł = 506 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 506 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (506 * 7%) - 46,33 zł = 42.26 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 42.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 616.9735 * 7,75 % = 47.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 506 zł - 47.82 zł = -6 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 715 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 98.0265 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 55.53 zł

  Zaliczka na podatek - -6 zł

  Wynagrodzenie netto: 715 zł - 98.0265 zł - 55.53 zł --6 zł = 567.44 zł

Umowa zlecenie

520.26
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 69.784 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 10.725 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 17.5175 zł
Razem składki ZUS 98.0265 zł
Koszty uzyskania 20% 123.3947 zł
Podstawa opodatkowania 494 zł
Zaliczka na podatek 41.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 47.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 55.53 zł
Kwota netto (na rękę) 520.26 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 618 zł

Umowa o dzieło

617.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 715 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 654.225 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 617.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 715 zł
Podstawa opodatkowania 357.5 zł
Koszty uzyskania 357.5 zł
Podatek do US 17% 60.775 zł
Kwota netto (na rękę) 654.225 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 715 zł
Podstawa opodatkowania 143 zł
Koszty uzyskania 572 zł
Podatek do US 17% 97.24 zł
Kwota netto (na rękę) 617.76 zł

Umowa B2B

581
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 715 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 581 Sprawdzenie działania: 581 netto * 23% = 134 (to nasza kwota VAT) 581 netto + 134 VAT = 715 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 715 zł
Podatek VAT 23 % 134
Kwota netto 581 zł

  Frazy powiązane:

 • 715 zł brutto ile to netto
 • 715 brutto
 • 715 brutto ile to netto