589 zł brutto, ile to netto?

 

478.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 57.4864 zł
Składka rentowa 8.835 zł
Składka chorobowa 14.4305 zł
Składka zdrowotna 45.74 zł
Zaliczka na podatek -16 zł

428.9 zł
netto (na rękę)

509 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 57.4864 zł
Składka rentowa 8.835 zł
Składka chorobowa 14.4305 zł
Składka zdrowotna 45.74 zł
Zaliczka na podatek 33.61zł

508.896 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 80.104 zł

479 zł
netto (na rękę)VAT 23% 110 zł

Umowa o pracę

478.51
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 589 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 589 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 589 = 57.4864 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 589 = 8.835 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 589 = 14.4305 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 80.7519 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 589 - 80.7519 = 508.2481 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 508.2481 * 9% = 45.74 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 508.2481 * 7,75% = 39.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 589 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 80.7519 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 589 zł - 80.7519 zł - 111.25 zł = 397 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 397 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (397 * 7%) - 46,33 zł = 23.73 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 23.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 508.2481 * 7,75 % = 39.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 397 zł - 39.39 zł = -16 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 589 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 80.7519 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 45.74 zł

  Zaliczka na podatek - -16 zł

  Wynagrodzenie netto: 589 zł - 80.7519 zł - 45.74 zł --16 zł = 478.51 zł

Umowa zlecenie

428.9
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 57.4864 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.835 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 14.4305 zł
Razem składki ZUS 80.7519 zł
Koszty uzyskania 20% 101.64962 zł
Podstawa opodatkowania 407 zł
Zaliczka na podatek 33.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 39.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 45.74 zł
Kwota netto (na rękę) 428.9 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 509 zł

Umowa o dzieło

508.896
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 589 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 538.935 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 508.896 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 589 zł
Podstawa opodatkowania 294.5 zł
Koszty uzyskania 294.5 zł
Podatek do US 17% 50.065 zł
Kwota netto (na rękę) 538.935 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 589 zł
Podstawa opodatkowania 117.8 zł
Koszty uzyskania 471.2 zł
Podatek do US 17% 80.104 zł
Kwota netto (na rękę) 508.896 zł

Umowa B2B

479
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 589 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 479 Sprawdzenie działania: 479 netto * 23% = 110 (to nasza kwota VAT) 479 netto + 110 VAT = 589 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 589 zł
Podatek VAT 23 % 110
Kwota netto 479 zł

  Frazy powiązane:

 • 589 brutto ile to netto

Najciekawsze: