589 zł brutto, ile to netto?

 
476.51
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 589 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 589 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 589 = 57.4864 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 589 = 8.835 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 589 = 14.4305 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 80.7519 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 589 - 80.7519 = 508.2481 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 508.2481 * 9% = 45.74 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 508.2481 * 7,75% = 39.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 589 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 80.7519 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 589 zł - 80.7519 zł - 111.25 zł = 397 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 397 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (397 * 18%) - 46,33 zł = 25.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 25.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 508.2481 * 7,75 % = 39.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 397 zł - 39.39 zł = -14 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 589 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 80.7519 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 45.74 zł

  Zaliczka na podatek - -14 zł

  Wynagrodzenie netto: 589 zł - 80.7519 zł - 45.74 zł --14 zł = 476.51 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 57.4864 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 8.835 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 14.4305 zł
Razem składki ZUS 80.7519 zł
Koszty uzyskania 20% 101.64962 zł
Podstawa opodatkowania 407 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 45.742329 zł
Kwota netto (na rękę) 428.51 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 504 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 589 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 535.99 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 504.184 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 589 zł
Podstawa opodatkowania 294.5 zł
Koszty uzyskania 294.5 zł
Podatek do US 18% 53.01 zł
Kwota netto (na rękę) 535.99 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 589 zł
Podstawa opodatkowania 117.8 zł
Koszty uzyskania 471.2 zł
Podatek do US 18% 84.816 zł
Kwota netto (na rękę) 504.184 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 589 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 479 Sprawdzenie działania: 479 netto * 23% = 110 (to nasza kwota VAT) 479 netto + 110 VAT = 589 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 589 zł
Podatek VAT 23 % 110
Kwota netto 479 zł

Najciekawsze: